الف) اتصال مستقیم : ولتاژ کامل :  ب ) کاهش ولتاژ : ستاره ی مثلث به وسیله ی اتوترانس به وسیله ی قرار دادن مقاومت سر راه استاتور(استاتوریک) وسیله ی قرار دادن مقاومت سر راه ...