منظور از CAT در کابل های شبکه و تفاوت بین آنها

کت مخفف کلمه کاتاگوری (category) به معنی دسته یا گروه می باشد. تقسیم بندی هر یک از انواع کابل بر اساس نوع کابل مسی ، ضخامت و Jack انجام شده است .

از کابل های CAT1 ، به دلیل عدم حمایت ترافیک مناسب، در شبکه های کامپیوتری استفاده نمی گردد . از کابل های گروه CAT5, CAT4, CAT3, CAT2و CAT6 در شبکه ها استفاده می گردد .کابل های فوق ، قادر به حمایت از ترافیک تلفن و شبکه های کامپیوتری می باشند .

از کابل های CAT2 در شبکه های Token Ring استفاده شده و سرعتی بالغ بر ۴ مگابیت در ثانیه را ارائه می نمایند .

از کابل های CAT3 و CAT4 در شبکه هایToken Ring استفاده می گردد . حداکثر مسافت در کابل های CAT3 ، صد متر و حداکثر مسافت در کابل های CAT4 ، دویست متر است .

برای سرعت ده مگابیت در ثانیه از کابل های CAT3 و برای شبکه هائی با سرعت بالا ( صد مگا بیت در ثانیه ) از کابل های CAT5 استفاده می گردد.

در کابل های CAT3 ,CAT4 و CAT5 از چهار زوج کابل مسی استفاده شده است . CAT5 نسبت بهCAT3 دارای تعداد بیشتری پیچش در هر اینچ می باشد .

بنابراین این نوع از کابل ها سرعت و مسافت بیشتر ی را حمایت می نمایند .

کابل CAT6 با هدف استفاده در شبکه های گیگابیت طراحی شده است . در این رابطه استانداردهائی نیز وجود دارد

که امکان انتقال اطلاعات گیگابیت بر روی کابل های CAT5 را فراهم می نماید( CAT5e ) .

کابل های CAT6 مشابه کابل های CAT5 بوده ولی بین ۴ زوج کابل آنان از یک جداکننده فیزیکی به منظور کاهش

پارازیت های الکترومغناطیسی استفاده شده و سرعتی بالغ بر هزار مگابیت در ثانیه را ارائه می نمایند.

مطلب را در شبکه های اجتماعی اشتراک گذاری کنید.