مقایسه هواپیما با کوادکوپتر هواپیماها با سرعت زیادی حرکت می کنند و برای بلند شدن (take on) و فرود آمدن (take off) به زمین صاف نسبتا طویل (باند پرواز) نیاز دارند. ...