ساخت ربات های انسان نما به چابکی و دقت انسان آنقدر سخت و پیچیده به شمار می رود که علارغم پیشرفت های شگرفت رباتیک تلاش های فراوان، هنوز چندان محقق نشده ...