بایگانی برای آموزش مخابرات

image-580

مفاهیم اساسی رادار

تعريف: رادار يك سيستم الكترومغناطيسي است كه از امواج راديويي براي آشكارسازي و مكان يابي اشيايي نظير هواپيماها، كشتي ها و.. استفاده مي كند. است . در حقيقت رادار مجموعه اي از ...