پایه شماره : 1-پین شماره 6 IO از پورت C و پایه ریست mcu , فعال low 2-پین شماره 0 IO از پورت D و پایه گیرنده اطلاعات (در uart این پایه ...