پروژه 1 : معادله غیر  خطی زیر را حل کنید. y=-xcos2x+3sin5x-2e|x3-1|+5 پروژه 2 : دستگاه معادلات زیر را حل کنید. x1-5x2+7x3=9 2x1-3x2+x3=-1 4x1+x2-2x3=1     پروژه 3 : پاسخ پله و پاسخ ضرب و پاسخ شیب سیستم کنترلی ...