برای این که دامنه هر یک از مولفه های یک سیگنال را بخواهیم ببینیم باید از آنالیز FFT استفاده کنیم. برای این کار باید سیگنال مورد نظر را نام گذاری کرده و ...